REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZEZ GRAND AUTO SERVICE

 

SŁOWNICZEK:

 • Allegro – serwis aukcyjny prowadzony przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796
 • Sklep – Bogdan Staniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grand Auto Service Bogdan Staniec z siedzibą przy ul. Wolińskiej 2 03-699  w Warszawie, NIP 524-040-44-49, REGON 015783750.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Użytkownik –  osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w Sklepie za pośrednictwem Allegro.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Sklep sprzedaje produkty za pośrednictwem Allegro lub za pośrednictwem platformy własnej.
 2. Przy zakupie produktów Użytkownika obowiązuje regulamin Allegro dostępny na stronie www.allegro.pl oraz Regulamin, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 4. Po zakupie produktu przez Użytkownika, Sklep przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie transakcji wraz ze wskazaniem całkowitej ceny produktu wraz z kosztami dostawy.
 5. W przypadku braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie

 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, chyba że produkt dostępny w sprzedaży był opisany jako produkt niedziałający lub wybrakowany i Użytkownik podjął decyzję o zakupie takie produktu.
 2. Sklep nie jest stroną ani nie przyjął w prowadzonej działalności kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 2 Ceny produktów

 

1. Sklep zamieszcza informacje o produktach na Allegro i sprzedaje produkty za pośrednictwem Allegro.

2. Ceny są zamieszczone przy produkcie i:

(a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

(b) są cenami jednostkowymi

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana Użytkownikowi w e-mailu potwierdzającym przystąpienie do realizacji zamówienia Użytkownika przez Sklep. 
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Użytkownikowi w e-mailu kierowanym przez Sklep.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Koszt dostawy zamówionych przez Użytkownika produktów jest zgodny z cennikiem operatora, za pomocą którego Użytkownik wybrał dostawę produktów i w przypadku:

a)    Firmy Kurierskiej znajduje się pod adresem Fed-ex ul. Wirażowa 35 02-158 Warszawa.

b)   Poczty Polskiej znajduje się pod adresem ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa .

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu.

      

2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: grandautoservice@wp.pl

 

§ 4 Rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

1. Po otrzymaniu zamówienia, w najkrótszym możliwym czasie, Sklep potwierdzi Użytkownikowi możliwość realizacji zamówienia. Z momentem wysłania do Użytkownika e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji Sklep przystąpi do jego realizacji.

2. W przypadku gdy zamówienie jest niekompletne lub niejasne, Sklep wyśle do Użytkownika informację o tym wskazując zakres zamówienia konieczny do uzupełnienia. Z momentem uzupełnienia przez Użytkownika zamówienia Sklep przystąpi do jego realizacji.

 

§ 5 Czas realizacji zamówień

 

1. Sklep może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez podmiot, któremu Sklep powierza dostawę. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 

2. Firma realizuje dostawy produktów, za pośrednictwem Firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 

§ 6 Warunki reklamacji

 

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Użytkownikowi przedmiotu zamówienia.
 2. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni, od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika, ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel zakupu oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Użytkownika,

c)    nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,

d)    został  Użytkownikowi wydany w stanie niezupełnym.

 

 1. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada prawna występuje, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika informacji na temat przyczyn reklamacji oraz informacji o dacie zakupu.
 3. Sklep może w celu rozpoznania reklamacji poprosić Użytkownika o przesłanie na koszt Sklepu do Sklepu (na adres sklepu) reklamowanego produktu.
 4. Reklamacje należy kierować  na adres: Grand Auto Service ul. Wolińska 2 03-699 Warszawa.
 5. Po rozpoznaniu reklamacji na korzyść Użytkownika, Sklep powiadomi Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
 6. Użytkownik, będący osobą fizyczną i dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep lub żądać zwrotu ceny zakupu wraz z kosztami dostawy zamiast wymiany lub naprawy produktu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sklep naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpoznania reklamacji lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Sklep zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika, będącego osobą fizyczną i dokonującą zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Użytkownik taki ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw konsumenta. Informacje na temat zasad dostępu do ww. procedur określone są na stronach odnośnych instytucji, w tym m.in. na stronie internetowej http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje, www.uokik.gov.pl.

 

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli Sklep nie przystąpił jeszcze do jego realizacji wysyłając e-mail na adres: grandautoservice@wp.pl
 2. Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w celach nie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem bez podawania przyczyny.
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także tych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1.  Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przez Użytkownika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Sklepowi, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie Regulaminu należy kierować na adres: Grand Auto Service Bogdan Staniec, ul. Wolińska 2, Warszawa
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Sklepu. W przypadku gdy rzecz dostarczono Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną dokonującemu zakupu w celach nie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą  ,do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Jeżeli Użytkownik, będący osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,  wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 8. Zwrot zapłaty, w tym kosztów przesyłki, otrzymanej od Użytkownika, będącego osobą fizyczną, dokonująca zakupu w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
 9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sklep  nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej, chyba że Użytkownik będący osobą fizyczną i dokonującą zakupu w celach nie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sklepu z żadnymi kosztami.

 

§ 9 Dane osobowe

 

1. Dokonując zamówienia Użytkownik,  zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Sklepowi przetwarzania jego danych osobowych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, a w  przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej  dodatkowo NIP i dane teleadresowe firmy w przypadku w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Użytkownika w Sklepie.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sklep.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone przez Sklep na Allegro nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone przez Sklep na Allegro używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 03 2017 .
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w przypadku zmiany obowiązującego prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów, zmiany danych teleadresowych Sklepu, zmiany funkcjonalności Allegro i konieczności zmiany trybu składania zamówień, zmiany dostępnych form płatności, i udostępnienie nowych funkcjonalności Allegro, wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Sklep za zgodą Użytkowników.
 7. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Sklep na stronie internetowej grand-auto-service.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

Załącznik 1 do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny , w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także tych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres email: granautoservice@wp.pl.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik 2, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Grand Auto Service Bogdan Staniec, ul. Wolińska 2 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania Państwa w chwili zawarcia umowy, odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Grand Auto Service Bogdan Staniec

ul. Wolińska 2

Warszawa

 

 

 

      Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)______________________________________

-     Imię i nazwisko konsumenta__________________________________________

-     Adres konsumenta__________________________________________________

-     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

_________________________________

 

Data__________________________________________

 

 


Czat z konsultantem Napisz do nas... Wyślij